banderoll

Jag rekommenderar Din Studio

      Besökare [counter]      

 

NY WEBBUTIK 

2015-02-25

Medlemsinformation från medlemsregistret

Har du som medlem ändrat uppgifter den senaste tiden?

Här kan du på ett enkelt sätt meddela oss på medlemsregistret de nya uppgifterna.

Medlemsfrågor rörande nya adressuppgifter, e-post, mobil/telefon -Enklast gör du din ändring direkt via

medlemsregistret här»

 

HAR DU INTE FÅTT MEDLEMSAVGIFTEN I DIN POSTLÅDA?

kontakta medlemsservice»

 


Facebook Våga vägra varg

Facebookgruppen "Våga Vägra Varg" www.facebook.se

2015-02-25

Del 1 varghybrider

Del 2 varghybrider

Del 3 varghybrider

Del 4 varghybrider

Del 5 varghybrider

Du hittar också filmerna i webbutiken»

produktion Dalarnas lokalavd @sparr studio

2015-02-20

Årsmöten äger rum på följande platser, tid:


RIKS/Centralorganisationens årsmöte äger rum på Moraparken - Mora

Datum: 25 april kl. 13.00


Genomförda årsmöten har skett på följande lokalaavd:

Dalarna»

Jämtland/Härjedalen»

Värmland»

Västra Götaland»

Gävleborg»


Jämtland/Härjedalen lokalavdelning bjuder in till;

Ö P P E T MÖTE

Lördag 28 mars kl 12.00

Nils Björklund Dalarna föreläser på hotellet i Hammarstrand. 

V Ä L K O M N A !

2015-02-17

Publicerad 2015/02/16  08:15:22

PRESSRELEASE      PRESSRELEASE      PRESSRELEASE      PRESSRELEASE

Copa-Cogeca avsäger sig deltagande i EU-plattformen och varnar Kommissionen som ignorerar jordbrukarnas problem med attacker på boskap av stora rovdjur som varg

Folkaktionen har under det gångna året samarbetat med och stött de Franska fårfarmarna i deras kamp med EU-kommissionen. Bl.a. har vi drivit en namninsamling för en petition i denna fråga till EU. Vi gläder oss nu idag tillsammans med vår Franska samarbetspartner över att Copa-Cogeca – jordbrukarnas centralorganisation i Europa – tagit detta steg och talar klarspråk.

Översättning av pressrelease från Copa-Cogeca 2015-02-15.

Copa-Cogeca avsäger sig idag sitt deltagande i EU-plattformen skapad för att finna lösningar på konflikter med attacker från stora rovdjur (varg, brunbjörn, lo och järv) på boskap, och varnar för att djurhållarnas oro ignoreras och därmed riskeras deras lönsamhet och livskraft. Europa har nu totalt 17 000 björnar, 12 000 vargar, 9000 lodjur och 1000 järvar. De finns på landsbygden där jordbruk och djurhållning är den huvudsakliga näringen.

Copa-Cogecas Generalsekreterare Pekka Pesonen varnade: ”EU-kommissionen lyssnar inte till jordbruksorganisationens oro och därför har vi beslutat att lämna Plattformen.
Vi gick med i Plattformen för samexistens mellan människor och stora rovdjur i tron att vi där skulle få hjälp att hantera problemen. Men inga lösningar har hittats. Plattformen fokuserar på beprövad erfarenhet av bevarandet av stora rovdjur, istället för att hitta lösningar för att förbättra situationen för landsbygdsbefolkningen. Detta är icke acceptabelt. Attacker på boskap ökar, speciellt i länder som Frankrike, Finland och Sverige, där de orsakar förluster som hotar jordbrukens livskraft.”

Han fortsatte: ”Det starka skyddet av dessa symboliska arter börjar hota existensen av betesmarker rika på biologisk mångfald och andra hotade arter. Förutsättningen för detta artrika landskap är betande boskap. Genomförandet av EU:s Habitatdirektiv blir i sig ett hinder för att lösa konflikter som uppstår med närvaron av stora rovdjur. Att undersöka hur EU:s Habitatdirektiv kan vidareutvecklas är grundläggande med hänsyn till den dynamiska tillväxten av stora rovdjur i många regioner inom EU. Att bara fokusera på skyddsåtgärder är inte längre något alternativ. Lösningar måste fram.”

Slut citat från Copa-Cogecas pressrelease

Länk till originalversionen finns på: http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx?lang=en

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Mats Persson, ordförande                       tel. 073 804 2423

 


Publicering 2015/02/21  09:20:35 Länk till annons»

Föreläsning med Folkaktionen

Lokalavdelningen i Jämtland/Härjedalen arrangerar en föreläsning av och med Nils Björklund, ordförande i den egna lokalavdelningen i hemlänet Dalarna. Jägare, hundkarl och naturmänniska och sakkunnig i rovdjursfrågor, kommer här under lördagen 28 mars att informera och ge rapport hur rovdjurssituationen ser ut just nu i Sverige. Nils har medverkat i många debatter, frågepaneler, Tv och radio och är en av de främsta i ämnet rovdjur. Han dessutom också medverkat till en egenproducerad dokumentär om livet i skogen, landet och hemma på gården med rovdjur inpå husknuten. Före och efter rovdjurens intrång på våra gårdar och hur livskvalitén försämras för folket i bygden.

Föreläsningen äger rum på hotellet i Hammarstrand och med start 12.00, i samarbete med Vuxenskolan. 

Här ges en chans för den enskilde att få den senaste rapporten av Nils Björklund.

  

 

 

 

Publicering 2015/02/17  08:19:05 Länk till artikel»

Över 400 nya medlemmar i lokalavdelningen Jämtland/Härjedalen

Den inte ens årsgamla lokalavdelningen i Härjedalen av föreningen "Folkaktionen en ny rovdjurspolitik" har i dag drygt 400 medlemmar.

– Folk är trötta på regeringens politik, säger ordföranden Leif Joelsson från Ytterhogdal.

Helgens årsmöte för Folkaktionen i Härjedalen och södra Jämtland, det första sedan starten, samlade cirka 25 personer i Linsells bygdegård. "Väl få", anmärkte någon i församlingen, med tanke på att lokalavdelningen gått från 0 till 400 medlemmar sedan den bildades i maj 2014.

Omvalde ordförande Leif Joelsson förklarar det stora intresset:

– Folk är trötta på regeringens politik.

Vad går den ut på menar du?

– Att vi ska ha fler vargar i Sverige.

 

 

Publicering 2015/02/14  08:31:46 Länk till artikel»

Så får vi balans i vargpolitiken

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar vi nu flera åtgärder. Bland annat inrättas en permanent vargkommitté, skriver ministrarna Sven-Erik Bucht(S) och Åsa Romson (MP).

För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige, men sedan dess har den återhämtat sig. I dag är vargen här för att stanna. Det är ett tecken på att djurlivet i våra skogar blir rikare. Det innebär också betydande utmaningar för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en stärkt vargstam med villkoren för att hålla tamboskap och ha husdjur i områden med varg.

Det innebär att vi måste jobba vidare för att få en politik som värnar både människan och djuret. Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurspolitik är att varg och andra rovdjur ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus - samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Vargen klassades som starkt hotad i 2010 års rödlista, som är framtagen av Sveriges lantbruksuniversitet, och tillhör klass tre på den sexgradiga skalan. I 2015 års rödlista som kommer att presenteras i april 2015 är vargen klassad som sårbar, det vill säga klass fyra. Detta är en klar förbättring av vargens status men den är fortfarande en hotad art. Vargen bedöms som "strikt skyddad" enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

För att få till stånd en långsiktigt hållbar vargstamsförvaltning vidtar nu regeringen följande åtgärder:

  • I närtid inrättas en permanent vargkommitté. Kommitténs uppgift blir att vara referensgrupp till regeringen för utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik. Vargkommittén ska bestå av representanter för samma organisationer som ingick i den tidigare rovdjurskommittén. Det är Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Samernas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Världsnaturfonden. Kommittén ska vid behov kunna knyta till sig forskare.
  • Regeringen kommer att uppdra till Naturvårdsverket att, i samråd med Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund. Uppdraget kommer även att handla om att redovisa socioekonomiska aspekter där en livskraftig ren- och landsbygdsnäring tillsammans med ett tydligt ansvarstagande mot ursprungsbefolkning och glesbygdsbefolkning ska inkluderas och beaktas.
  • För att förebygga viltangrepp och viltskador på tamdjur och husdjur avser regeringen att öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och stödåtgärder. Dessutom kommer Naturvårdsverket att få ett uppdrag om att utreda om beslutsprocesser och kriterier för skyddsjakt ytterligare kan utvecklas för att bidra till vargpolitikens övergripande syfte.
  • De regionala viltförvaltningsdelegationerna kommer att utvärderas av regeringen. Utvärderingen kommer att titta på hur väl delegationerna fyller sin funktion, sammansättningen av delegationerna med fokus på balansen mellan olika intressen samt förutsättningarna för delegationerna att klara ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.
  • En utredning i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten. Processen ska möjliggöra beslut och prövning så att besluten kan vinna laga kraft innan jaktsäsongen börjar.

Det behövs mer samverkan mellan dem som berörs av rovdjurspolitiken och det behövs respekt för både människa och rovdjur. Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna leva tillsammans.

SVEN-ERIK BUCHT (S)

landsbygdsminister

ÅSA ROMSON (MP)

klimat- och miljöminister

 

 

Publicering 2015/02/07  10:20:36 Länk till artikel»

S och MP skapar nu vargkonflikt

Det är uppenbart att Miljöpartiet här har kört över Socialdemokraterna. Miljöminister Åsa Romson (MP) har tidigare anklagat svenska vargforskare för att vara partiska. Nu går hon steget längre och underkänner alliansens rovdjurspolitik; en politik som vilar på gedigen forskning och som har beslutats av en riksdagsmajoritet.

Centraliserar vargfrågan
När Bucht (S) och Romson (MP) skriver att de vill inrätta en permanent Vargkommitté väljer de dessutom att centralisera en fråga som alliansen har försökt att decentralisera.
Det är uppenbart att MP som vanligt främst tänker på sina väljare i storstaden, som lever långt från den verklighet som människor i Värmland, Dalarna och Örebro med flera län upplever.
Frågan är varför S väljer att följa den linjen. -Hela artikeln se länk ovan

 

Publicering 2015/02/05  13:44:03 Länk till artikel

Jaktlagutredningen läggs ner

Jaktlagutredningen läggs ner. Beslutet fattas idag på regeringens sammanträde.

Jaktlagutredningen tillsattes av den förra regeringen och hittills har man lagt fram två delbetänkanden om myndighetsansvar och om regler för utfodring av vilt. Utredningen har nu arbetat med att se över jaktlagstiftningen.
Som Svensk Jakt kunde berätta för ett par veckor sedan så har regeringen övervägt att lägga ner utredningen av kostnadsskäl. De som inte bedöms som absolut nödvändiga kan komma att avslutas. Och i dag tog regeirngen det formella beslutet.
I utredningen var det tänkt se över fjälljakten på statens mark samt den så kallade dubbelregistreringen, som medför att samebymedlemmar kan jaga på både privat och statlig mark ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen.

 

 

Publicering 2015/02/02  06:19:00

Redovisningen av licensjakten 2015

hittar du här»

 


 

Nyheter utlandet

Publicerad 29 december 2014 - 12:21:06

Varg attackerade människa

Google Translated from Russian ...
* In Ak-Talin region local resident M.Omurakunov about half an hour fighting with the wolf, after which, together with a friend brought it alive in the village * 
December 24, 2014 
Turmush - In rural council Togolok-Moldovan Ak-Talin region Naryn region by 32-year-old Mirbek Omurakunova attacked by a wolf. This is the correspondent Turmush.

As told M.Omurakunov, after fighting with a predator, he managed to tie it, and then take him home.

Now M.Omurakunov is in the Department of Surgery district hospital under medical supervision. During the attack, the wolf has bitten the hand and knee Mirbek.

According to doctors, the state M.Omurakunova stable, severe wounds he does not have. "Early in the morning of 23 December, I left the house to fall cattle in the forest. At a distance of 5 meters I saw the silhouette of a wolf. With me was my dog (taigan). It first attacked the wolf. Predator one bite threw my dog to the side. Following he lashed out at me. I immediately took the wolf by the throat. Our struggle with it lasted more than half an hour, "- said the victim.

Tagen varg/Caught wolf

According Mirbek, the wolf was very strong. "At one point during the fight I started having cramps, I am weak. Because of this predator had to bite me. Somehow I was able to get a cell phone and call for help of my friend by the name of Taraz. With it, we tied the wolf and brought home. Currently, doctors take analyzes of a wolf, he will appoint me the results of treatment "- added M.Omurakunov.

http://turmush.kg/ru/news:100789 )