banderoll

 

Publicering 2015/09/08  09:26:47

Insändare/debatt Bengt Bixo ordförande Riks

Varg eller levande landsbygd?

-"Om man ska bedriva en hållbar produktion av animalisk föda i Sverige, så är vargen den som passar sämst in i det konceptet. Ingen äter mig veterligen varg".

-"Med dagens metoder att producera kött finns inget utrymme för varg i
Sverige. Ett land som går in för att avfolka landsbygden, till förmån för
storstädernas tillväxt, tappar möjligheten att på ett naturligt sätt få
predatorer skygga för människor. Få djur är rädda för bilar och motorfordon. På den tiden när människan färdades till fots i vår natur dagligen för sin utkomst, präglades rovdjuren att sky människan. Läs mera..»

 


Publicering 2015/11/18  02:22:59 Länk till video»

direkt e-post till De jagade jägarna»

Ger ut bok om Lillhärdalsfallet

Titel:
De jagade jägarna

Författare:
Karl Hedin
Björn Törnvall

Utgivningsår:
2015

 

 

 

 

Publicerad 2015/11/13  09:16:18 Länk till artikel »

Tända ljus för vargdödade hundar

Sunne Värmland

Igår tändes det ljus för hundarna som fallit offer för varg. Enligt initiativtagaren Sofie Rockmyr har evenemanget blivit större än det var i fjol. På flera platser i Sverige tändes ljus och till en samling i Elverum i Norge kom många människor. Länk till artikel ovan Foto från FB

 

Utrikes Norge 2015/11/13  18:56:17 Länk till artikel » 

Vestmarka Norge

Hedrade vargdödade hundar även här

Även på Vestmarka, Skotterud, genomfördes en demonstration där 80 personer möttes upp för att hedra vargdödade hundar. 

 

Utrikes Norge 2015/11/13  08:59:16 Länk till artikel »

Fullsatt på Elvarheimsparken Elverum Norge

Parken fylldes med över 1000 personer som protesterar mot den norska vargpolitiken. Fackeltåg för vargdödade hundar, Läs artikel länk ovan

 

 

Publicerad 2015/11/12  06:55:26 Länk till artikel» foto:GD.se

Fullsatt på vargmötet i Järbo

På onsdagskvällen hölls ett möte om vargen i Järbo.

Flera av åhörarna fick inte plats i Gullhedskolans matsal utan fick stå i hallen och lyssna.

I flera månader har en varg rört upp känslorna i Järbo. En kviga och några hundar har sannolikt blivit dödade av vargen som också spridit oro bland småbarnsföräldrar och förskolepersonal.

 

 

Publicerad 2015/11/10  07:21:19 Insändare/debatt artikel

Ett grovt miljöbrott som aldrig beivrades

Sverige vargfritt i 100-150 år

Rovdjuren och speciellt vargen var ett ständigt hot mot landsbygdens befolkning och dess gröna näringer under flera århundraden. Under 1800-talet anordnades inom flera landskap s k vargskall, där ortsbefolkningen ofta i 1000-tal ställde upp och drev vargarna framför sig till varggårdar och skyttekedjor där vargarna avlivades. Vargskallen genomfördes ofta på våren innan kreaturen släpptes ut på bete eller bufördes till fäbodar över sommaren. På detta sätt och genom andra jaktmetoder lyckades man göra stora delar av Sverige vargfritt i 100-150 år, vilket innebar en stor lättnad för landsbygdens befolkning och gynnsammare förutsättningar för de gröna näringarna.

Fridlysning av varg 1966

När vargen fridlystes i Sverige omkring 1966 fanns endast ett fåtal vargar i landet i huvudsak inom renbeteslandet i norra Sverige. Eftersom vargen var den främsta predatorn på renkalv och renar bedrev de renskötande samerna intensiv jakt på varg. Sannolikt kom fridlysningen av varg till stånd genom att statsmakten hellre ville främja vargen än rennäringen och samerna.

Projekt varg 1976 med ansökan om inplantering av varg

År 1976 hade Sverige enligt Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) endast en varg inom sina gränser - en hanvarg som fanns inom Padjelanta nationalpark.  SNF, Svenska Naturskydds- föreningen, vars enögda inriktning på naturskydd, flora och fanua och därmed främjande av vargen hade noterat att vargen i princip hade utrotats i Sverige. Av denna anledning startade SNF ett "Projekt varg", som syftade till en inplantering av varg i Sverige. År1976 ansökte SNF hos Jordbruksdepartementet med stöd av slutrapporten av "Projekt varg" om att få inplantera varg i norra Värmland, gränsande till Norge och Dalarna.

Jordbruksministerns svar efter 5 år

SNF:s ansökan lämnades obesvarad av departementet (regeringen) i dryga 5 år till hösten 1981 då ministern i skrivelsen konstaterade att varg och vargvalpar observerats just inom det område som avsågs i Projekt varg - nämligen norra Värmland. Ministern behandlade således inte SNF:s ansökan i sitt svar. Läs forts..här»

 


Publicerad 2015/10/29  11:23:19 länk till artikel»

Publicerad 2015/10/29  11:27:37 länk till Svensk jakt

Publicerad 2015/10/29  11:36:23 länk till ÖP.se

Publicerad 2015/10/29  11:40:44 länk till dt.se

Publicerad 2015/10/29  11:44:01 länk till hela halsningland.se

Samtliga frikända i Lillhärdalsfallet

De åtalade i Lillhärdalsmålet frikänns av hovrätten.


Publicerad 2015/10/22  18:31:43 Insändare/debatt  Jämtland-Härjedalen

Angående Rovdjursfrågan

Jag vill här med denna skrivelse upplysa om att vi har fått kännedom om att det i Jämtlands län för närvarande finns minst 13 vargar. Detta enligt synobservationer ifrån medborgare i länet.

Frågan är nu, om detta är acceptabelt, då de befinner sig inom renbetesområdet, och vad vi ska göra åt problemet. Vargarna har även nyligen tagit två stövare under jakt, strax utanför Hammarstrand, och dödat denna. Ett antal får har blivit rivna i Aspås i Krokoms kommun, och ett okänt antal ren. Vargarnas framfart ställer till mycket olägenhet för människor som lever och bor i länet, och försöker skapa sig en tillvaro. Att överleva och skapa en försörjning i glesbygd har sina specifika problem utan vargens inblandning.

-Vi vill att det automatiskt blir godkänt med skyddsjakt på varg, så fort den kommer inom länsgränsen, om det nu ska fortsätta vara fritt ifrån vargetableringar i Jämtlands län. Som det är nu, finns det etablerade revir kända.

Frågan är hur man ska ställa sig till problemet. Ska man ta bort hela reviret, eller ska man endast avliva den individ som rivit eller dödat tamboskap, varpå problemet kvarstår, eller om man ska ta bort hela reviret direkt utan ansökan om skyddsjakt.  Om man nu väljer att enbart ta bort en individ ur reviret, så ges direkt signalen att det är accepterat med etablerade revir i Jämtlands län, där föryngringar blir en naturlig utveckling.

-Vi vill att allmänheten i Jämtlands län, ska få kännedom om rovdjursplaneringen inför framtiden.  En illa planerad rovdjurspolitik innebär att många småbruk lägger ner, rennäringen utarmas, fäbodsbruket påverkas, turismverksamheten begränsas, möjligheten till jakt och fiske kommer att förändras.  Vill vi verkligen att boende i Jämtlands län söker sig bort ifrån länet, på grund av att möjligheten till de naturupplevelser som hitintills varit självklara, försvinner.

Och då har vi inte nämnt den konsekvens på naturen som blir, när betande boskap försvinner, både tamboskap och vilda djur.

Vi i föreningen förväntar oss ett svar på våra frågeställningar, då vi ser stora problem inför framtiden med rådande rovdjurspolitik.

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik www.folkaktionen.com  

Lokalklubben Härjedalen/Jämtland

Leif Joelsson

Ordförande 

Bakom oss står även följande organisationer

  • Jämtland/Härjedalens stövarklubb.
  • Jägarnas Riksförbund Viltvårdsdistrikt Jämtland –Härjedalens län.
  • Jijnjevaerie Sameby,  Jämtlands län.

Publicerad 2015/10/21  14:07:57 Uppgiftslämnare Skandulv

Skandulv informerar

Delredovisning av bevarande status varg

Density - dependent dispersel distances of Skandinavien wolves

Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur

Ulven som rovdyr på klauvilt i Skandinavia

Uppdrag från Naturvårdsverket gällande gynnsam bevarandestatus

I början av oktober rapporterade Naturvårdsverket regeringsuppdraget angående vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Detta baserades på två rapporter, en från Sverige (SKANDULV) och en från USA (Scott Mills och Jennifer Feltner, North Carolina State University). Naturvårdsverkets bedömning utifrån dessa rapporter är ett referensvärde (FRP) på minst 300 vargar i Sverige under förutsättning att minst en varg vandrar in och reproducerar sig minst vart femte år. Läs mera..»


ÖVRIGA NYHETER SVERIGE 

Publicering 2015/03/31  10:51:37

Översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet

EU-kommissionen håller på att göra en översyn av fågel- och art- och habitatdirektivet. De vill också veta vad allmänheten tycker och därför finns det möjlighet att bidra med synpunkter via e-post.

Just nu pågår en översyn av EU:s fågel- respektive art- och habitatdirektiv. På kommissionenshemsida kan man följa arbetsgången.
Kommissionen bjuder också in allmänheten till att lämna in synpunkter på direktiven via e-post, adressen och instruktioner står med på ovanstående webbsida. 
”Alla förslag kommer att studeras noga, men kommissionen förbehåller sig rätten att inte ta med handlingar som inte uppfyller de nödvändiga kriterierna eller för vilka tillräcklig information har lämnats. Observera att endast dokument som har publicerats (på papper eller på nätet), särskilt de som har varit föremål för referensgranskning, kommer att beaktas”, skriver EU-kommissionen.
Möjligheten att tycka till finns mellan april och juli i år

 


NYHETER UTRIKES

Publicerad 2015/09/22  13:43:12 Länk till filmen»

Finland, Kivijärvi

24 får vargdödade i Finland

Publicerad av Kaj Granlund, med tillstånd av upphovmannen

 

Publicerad 29 december 2014 - 12:21:06

Varg attackerade människa

Google Translated from Russian ...
* In Ak-Talin region local resident M.Omurakunov about half an hour fighting with the wolf, after which, together with a friend brought it alive in the village * 
December 24, 2014 
Turmush - In rural council Togolok-Moldovan Ak-Talin region Naryn region by 32-year-old Mirbek Omurakunova attacked by a wolf. This is the correspondent Turmush.

As told M.Omurakunov, after fighting with a predator, he managed to tie it, and then take him home.

Now M.Omurakunov is in the Department of Surgery district hospital under medical supervision. During the attack, the wolf has bitten the hand and knee Mirbek.

According to doctors, the state M.Omurakunova stable, severe wounds he does not have. "Early in the morning of 23 December, I left the house to fall cattle in the forest. At a distance of 5 meters I saw the silhouette of a wolf. With me was my dog (taigan). It first attacked the wolf. Predator one bite threw my dog to the side. Following he lashed out at me. I immediately took the wolf by the throat. Our struggle with it lasted more than half an hour, "- said the victim.

Tagen varg/Caught wolf

According Mirbek, the wolf was very strong. "At one point during the fight I started having cramps, I am weak. Because of this predator had to bite me. Somehow I was able to get a cell phone and call for help of my friend by the name of Taraz. With it, we tied the wolf and brought home. Currently, doctors take analyzes of a wolf, he will appoint me the results of treatment "- added M.Omurakunov.

http://turmush.kg/ru/news:100789 )

 


 

   Besökare [counter]      

 

 

ÄLDRE NYHETER nyhetsarkiv»

SVERIGE 2015/11/20

Dom i hovrätten Perho Finland

Grovt jaktbrott även i hovrätten

Skyddsjakter

Mittådalens sameby ansöker om skyddsjakt på varg

Rose-Marie flydde från vargen

Politiskt

Ett politiskt beslut krävs för nytt beståndsmål

Åsa Romson vill ha vargjakt

 

SVERIGE 2015/11/19

Överklagar

Vi kommer att överklaga beslutet om vargjakt

Politiskt

Bucht grillas om vargfrågan

Alliansen vill säkra framtida vargjakt

Molstabergs Gård, fall för riksdagen

 

Värmland

Värmland ska dela gränsrevir med Norge

Vargbitne Fight dog i Monas famn

Norge

Ulv skutt i Stor-Elvdal

 

Vargen närmar sig

Hon mötte varg i motionsspåret

Fler vittnar om vargar

 

Lagar och regler 

Hårdare vapenlagar föreslås

Nya regler för åtelkameror

 

NORGE 2015/11/18

NORGE

Faggrundslag for bestandsmål for ulv og ulveson

 

SVERIGE 2015/11/18

Oro i branschen efter att fårägare blivit polisanmäld

DEBATT

Vargfrågan, En demokratisk kris?

RIKSDAGS NYTT

Rovdjursförvaltning - Interpellationsdebatttisdag 17 nov 2015

REGERINGEN RIKSDAGEN.SE

MILJÖMINISTERN

Miljöministern undvek frågor rörande hinder för jakt

 

Nyheter utrikes 2015/11/17

NORGE

Rovdjur tog 32500 lamm

DANMARK

Inga jägare och orienterare i vargmarker

 

Nyheter länsvis 2015/11/17

DALARNA

Bidrag till skyddsvästar för hund

Nekas skyddsjakt i Glammenreviret

Rovdjursstammen måste ner

VÄRMLAND

Info om skyddsvästar till hund

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTMANLAND; 

"Vi måste ha dubbelt så mycket varg" !

 

SVERIGE 2015/11/16

DEBATT

Naturvårdsverket, som mäster skräddare

Länsstyrelsen i Stockholm -Ta ert ansvar!

Klara, en månad efter attacken

En svart helg för löshundsjakten

Ridolycka i Sjundareviret, hästägaren misstänker varg

 

SVERIGE 2015/11/14

Ljusdals kommun bortglömda i vargjaktsfrågan

 

 

2015-11-22

Mässor 2016

Folkaktionen planerar just nu för mässor 2016 och preliminära mässor hittar du här »

2015-11-14

2015-11-05

Del 1 varghybrider

Del 2 varghybrider

Del 3 varghybrider

Del 4 varghybrider

Del 5 varghybrider

Du hittar också filmerna i webbutiken»

produktion Dalarnas lokalavd @sparr studio

2015-10-17

Vargens Europa

GRANLUND Kaj Finland, svensk textad

 

Nu kan du köpa boken här hos oss för endast 200:- sek inkl. moms och frakt, genom webbutiken»

Meddela om du också är medlem, det underlättar för oss. Fyll i meddelanderutan.

2015-09-29

Medlemsinformation från medlemsregistret

Har du som medlem ändrat uppgifter den senaste tiden?

Här kan du på ett enkelt sätt meddela oss på medlemsregistret de nya uppgifterna.

Medlemsfrågor rörande nya adressuppgifter, e-post, mobil/telefon -Enklast gör du din ändring direkt via

medlemsregistret här»

 


Facebook Våga vägra varg

Facebookgruppen "Våga Vägra Varg" www.facebook.se

2015-06-12